0912232334

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Ngày 29 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Muối Spa phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Tổ Chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng dành cho tất cả các Quản Lý và Chuyên viên của Công ty

Gửi nhu cầu Đào tạo Inhouse cho Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :