0912232334

Đào Tạo Cho Tập Đoàn TNG: Kỹ năng giao tiếp ứng và bán hàng chuyên nghiệp

Ngày 25 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp ứng xử và bán hàng chuyên nghiệp dành cho toàn thể Cán bộ và Nhân viên của Tập Đoàn

Một Số Hình Ảnh Hoạt Động Đào Tạo Tại TNG:  Xem hình ảnh chi tiết

Hình Ảnh Đào Tạo TNG Lần 7 Xem Chi Tiết Hình Ảnh Đào Tạo TNG Lần 7