0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Lãnh Đạo và Quản Lý Hiệu Quả cho Công Ty AICA

1489455947-100-IMG0441
Ngày 13 tháng 03 năm 2017 tại Đồng Nai, Công Ty AICA đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Lãnh Đạo và Quản Lý Hiệu Quả dành cho toàn thể Cán Bộ Công Nhân Viên của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :