0912232334

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

dao-tao-tng21-300x200

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

Sau ba chương trình đào tạo đầu tiên thành công tốt đẹp, ngày 22 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” lần thứ tư cho toàn bộ đội ngũ quản lý và nhân viên kinh doanh của Tập Đoàn

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

dao tao TNG3 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG5 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG4 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG1 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG2 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG6 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG7 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG9 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG8 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG12 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG10 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG13 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG11 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG14 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG15 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG16 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG17 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG18 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG19 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNGdao tao TNG20 300x200 300x200 Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng cho Tập đoàn TNG